Dorota Strosznajder, Henkel Polska: paradygmat konsumenta - wspólnota wartości
Dorota Strosznajder, Henkel Polska: paradygmat konsumenta - wspólnota wartości

Dorota Strosznajder — Pełnomocniczka ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska oraz Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej z odpowiedzialnością za Polskę i kraje bałtyckie:

Paradygmat konsumenta się zmienia. Firmy coraz lepiej rozumieją, że konsumenci i konsumentki to dzisiaj świadomi obywatele, oczekujący od producentów i marek, że będą podzielać wartości, które są im bliskie. Oczekują także, że będą angażować się w konkretne działania, adresujące najważniejsze wyzwania współczesnego świata, tak jak je sami definiują.

A na agendzie nie tylko w Europie, ale na całym świecie są dzisiaj dwa gorące tematy: ochrona środowiska naturalnego i zasobów Ziemi oraz wątek społeczny, wspierania i włączania grup zagrożonych wykluczeniem.

W Henklu dobrze to rozumiemy. Zrównoważony rozwój — pojmowany jako odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych Ziemi i promowanie gospodarki obiegu zamkniętego — jest kluczowym postulatem naszej strategii biznesowej. A idea wspierania różnorodności i włączanie to podstawa, na której budujemy kulturę naszej organizacji w przekonaniu, że różnorodność pod względem kultury, wieku, płci, przekonań, a także wzajemny szacunek i zaufanie, stanowią o sile i kreatywności naszych zespołów.

W naszej polityce personalnej wspieramy kariery kobiet, chcemy zwiększać udział kobiet w kadrze zarządzającej i na najwyższych stanowiskach w firmie. I nieźle się nam to w Polsce udaje.

Dzisiaj w prezesowskim fotelu w polskim oddziale Henkla zasiada kobieta, a w regularnych posiedzeniach najwyższego kierownictwa firmy w Polsce biorą udział 4 kobiety i 3 mężczyzn.

Wspieramy także kobiety w naszych działaniach prospołecznych w Polsce. Od 2013 nieprzerwanie realizujemy projekt „W drodze do pracy”, program aktywizacji zawodowej kobiet, które po dłuższej przerwie – najczęściej spowodowanej opieką nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi – chciałyby powrócić do pracy, ale brakuje im poczucia wartości i wiary we własne kompetencje. W projekcie wzięło do tej pory udział 200 kobiet, z których blisko 70% powróciło skutecznie do zawodowej aktywności i zaczęło od nowa budować swoje kariery.

# Wywiady i opinie
 reklama