Grzegorz Sienkiewicz, 4 Szpaki o tym, co pomogło firmie odnaleźć się w covidowej rzeczywistości
Grzegorz Sienkiewicz, 4 Szpaki o tym, co pomogło firmie odnaleźć się w covidowej rzeczywistości

Grze­gorz Sien­kie­wicz, dy­rek­tor za­rzą­dza­ją­cy 4 Sz­pa­ki sp. z o.o.:

Pod ko­niec 2019 r. by­li­śmy małą, 15 oso­bo­wą fir­mą, z ja­sną stra­te­gią roz­wo­ju, spraw­nie ob­słu­gu­ją­cą bie­żą­ce za­mó­wie­nia. Wy­buch pan­de­mii spo­wo­do­wał gwał­tow­ny wzrost za­in­te­re­so­wa­nia na­szy­mi pro­duk­ta­mi, wśród któ­rych kró­lu­ją my­dła two­rzo­ne w zgo­dzie z tren­da­mi na­tu­ral­no­ści, lo­kal­no­ści, uni­ka­nia opa­ko­wań z two­rzyw sztucz­nych.

W li­sto­pa­dzie 2020 r. prze­pro­wa­dzi­li­śmy się do no­wej, czte­ro­krot­nie więk­szej lo­ka­li­za­cji, któ­ra mie­ści obec­nie 40 osób. A to nie ko­niec zmian – pla­nu­je­my na­dal ro­snąć i po­więk­szać fir­mę i wpro­wa­dzać nowe pro­duk­ty. W stycz­niu 2020 r. prze­szli­śmy wie­le zmian. Zmo­dy­fi­ko­wa­li­śmy struk­tu­rę za­trud­nie­nia, wy­ko­rzy­sty­wa­ne do pro­duk­cji tech­no­lo­gie, wy­po­sa­że­nie, nasz e-com­mer­ce. Naj­waż­niej­szym ce­lem była lep­sza ob­słu­ga klien­tów de­ta­licz­nych i hur­to­wych w sie­ci, a tak­że na­szych dys­try­bu­to­rów. Oka­za­ło się, że by­li­śmy z tym ide­al­nie na czas.

Mię­dzy in­ny­mi dzię­ki zmia­nom z po­cząt­ku ubie­głe­go roku dziś współ­pra­cu­je­my z wie­lo­ma ro­dzin­ny­mi, ma­ły­mi fir­ma­mi, co po­zwa­la nam part­ner­sko pod­cho­dzić do za­sad płat­no­ści, po­li­ty­ki roz­li­cza­nia się. Mamy sze­ro­ki wa­chlarz klien­tów – brak w nim jed­ne­go do­mi­nu­ją­ce­go. Nasi wcze­śniej­si klien­ci de­ta­licz­ni z Nie­miec, Ho­lan­dii, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Nor­we­gii, Szwaj­ca­rii, a na­wet Ja­po­nii, dziś czę­sto są na­szy­mi klien­ta­mi hur­to­wy­mi. To daje nam więk­szą rów­no­wa­gę i od­por­ność na wa­ha­nia.(...)
 

źródło: "Nowa rze­czy­wi­stość pol­skiej bran­ży ko­sme­tycz­nej", Credit Manager Magazine
# Cytat tygodnia
 reklama

OFERTY PRACY

Sprawdź i aplikuj!

Oferta pracy: MPS International Sp. z o.o. - Technolog TECHNOLOG, SPECJALISTA ds. BADAWCZO ROZWOJOWYCH Indigo - Asystent Laboratorium R&D Grafton - Analityk Zakupów Veoli Botanica - Kosmetolog - Doradca Klienta Oferta pracy: MPS International - Technolog Oferta pracy: Nova Group - Regionalny Koordynator Sprzedaży Lidl - Ekspert ds. Zakupów (kosmetyki) Stea - Brand Manager Hebe - Specjalista ds. rozwoju jakości produktów marki własnej Saraya Poland - Technolog Kosmetyków Phenicoptere - Global Sales Manager Veoli Botanica - Export Manager Legendary Europe - Specjalista ds. eksportu i private label Hagi Cosmetics - Główny Technolog Produkcji Kosmetyków Profil - Technolog kosmetyków Resibo - Specjalista ds. sprzedaży eksportowej Abriga - specjalista ds. marketingu – opiekun marek z segmentu beauty Uroda Polska - Technolog Produkcji Equalan Pharma - Product Manager Indigo - Koordynator ds. wdrożeń produktów Nivea - Brand Manger Orientana - Specjalista e-commerce ds. platform międzynarodowych Prouve - Prawnik Drogerie Natura - Category Manager Fragrance Oferta pracy: Sourcing Agent - Warszawa Oferta pracy: Pracownik działu zakupów - Tulea Oferta pracy: Specjalista ds. Zakupów - Laboratorium Kosmetyczne Farmona Oferta pracy: Specjalista ds. Sprzedaży - Bielenda Kosmetyki Naturalne Product Manager - Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Brand Manager - Mollon Cosmetics Brand Marketing Manager - Luba Przedstawiciel Kosmetyczny - EMPIRE Pharma Oferta pracy: Biotechnolog/Technolog Produkcji Kosmetyków Oferta pracy: Kontigo - Analityk w Dziale Marketingu Oferta pracy: Indigo - Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży Oferta pracy: Aroma Trend: Export Manager Socopol: Laborant (mikrobiolog) Pharmacy Laboratoris - Asystent ds. Dokumentacji w dziale Badań i Rozwoju Category Manager - dermokosmetyki Oferta pracy: Arkana - Wdrożeniowiec Laboratorium Kosmetyczne AVA - Technolog produktów kosmetycznych - kosmetyka biała Cetes Cosmetics - Technik Mikrobiolog Cosmo Group - Beauty Consultant Oferta pracy: Niezależny Manager Sprzedaży Oferta pracy: Dax Cosmetics/Brand Manager