Kosmetyki zapakowane w papier? L’Oreal wprowadzi tego typu produkty już w roku 2020
Kosmetyki zapakowane w papier? L’Oreal wprowadzi tego typu produkty już w roku 2020

L'Oréal zapowiada jasno: firma dąży do poprawy profilu środowiskowego lub społecznego 100% swoich opakowań do końca 2020 r. 58% nowych lub odnowionych produktów wprowadzonych na rynek w 2018 r. już miało ulepszony profil środowiskowy dzięki opakowaniom przyjaznym dla środowiska.

Na przyszły rok firma zapowiedziała wprowadzenie na rynek produktów do pielęgnacji skóry w innowacyjnym opakowaniu na bazie papieru.

W dobie kryzysu klimatycznego coraz bardziej popularne jest hasło „zero plastiku”, a liczne inicjatywy nawołują do całkowitego zaprzestania jego użycia na rzecz innych materiałów. Winiąc plastik za całe zło, zapominamy, że nie da się funkcjonować w dzisiejszym świecie bez tworzyw sztucznych. Plastik jest m.in niezbędnym składnikiem wielu urządzeń medycznych, chroni inne produkty przed zepsuciem, a jako surowiec jest nie tylko wytrzymały i szczelny, ale także tani.

Największym odbiorcą tworzyw sztucznych w Polsce jest sektor opakowań, który wykorzystuje 32,5% wyprodukowanego plastiku. W 2017 roku masa opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych na rynek wyniosła 995 tys. ton, tj. 18% całkowitej masy wprowadzonych opakowań, z czego około 68% (677 tys. ton) trafiło do gospodarstw domowych w formie opakowań jednostkowych.

Opakowanie z tworzyw sztucznych wykorzystywane przez branżę kosmetyczną to około 70 tys. ton, z czego do konsumenta trafia w przybliżeniu 50 tys. ton.

Kiedy opakowanie staje się odpadem

Z perspektywy środowiska problem powstaje wtedy, gdy dany produkt czy opakowanie plastikowe staje się odpadem i to trudnym do zagospodarowania. Fundacja Ellen MacArthur ocenia, że w wyniku nieefektywnego wykorzystania opakowań z tworzyw sztucznych aż 95% ich wartości jest tracone w gospodarce.

Racjonalnemu podejściu do plastiku, nastawionemu na odpowiednie korzystanie z tego surowca zamiast całkowitej rezygnacji, sprzyja podejście konsumentów. W ankiecie TestMeToo, prawie ¾ użytkowników kosmetyków zgadza się z twierdzeniem, że nie da się go całkiem wycofać, a należy przetwarzać i ponownie wykorzystywać.

Co ważne, cena przestaje być barierą - polski konsument, który nadal pozostaje wrażliwy na cenę, wskazał na ekologiczne aspekty kosmetyku i jego opakowania jako kryterium ważniejsze niż cena. Pokazuje to, że konsument staje się coraz ważniejszym motorem zmian w branży kosmetycznej, dlatego tak ważne staje się wspieranie go w dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów konsumpcyjnych. Dzieje się to nie tylko poprzez edukację, ale też dostarczanie produktów i opakowań, które zamiast stać się odpadem, będą mogły zostać ponownie wykorzystane jako surowiec.

Opakowania w 100% nadające się do recyklingu

L’Oréal od 2007 r. stale poprawia wpływ swoich opakowań na środowisko. Firma wdraża liczne rozwiązania, które pomagają zmniejszyć wagę i rozmiar opakowań oraz promuje systemy wielokrotnego ładowania lub ponownego napełniania. Ponadto zastępuje niektóre tworzywa mniej oddziałującymi materiałami poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu po zużyciu i stosowanie materiałów odnawialnych, takich jak tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego.

Ważnym filarem polityki optymalizacji opakowań grupy L’Oréal jest szanowanie zdrowia i bezpieczeństwa konsumenta. 100% materiałów opakowaniowych, które są w bezpośrednim kontakcie z formułą produktu, jest zgodnych z normami jakości spożywczej.

Ponadto 100% PVC zostało wyeliminowane ze wszystkich opakowań produktów. Konsekwentnie realizując dotychczasowe cele zrównoważonego rozwoju, Grupa L’Oréal zobowiązała się, że do 2025 r. 100% opakowań będzie można ponownie wykorzystać, napełnić, naładować i poddać recyklingowi lub kompostowaniu.

Pierwsze opakowania kosmetyczne na bazie papieru

W ramach partnerstwa na rzecz odpowiedzialnych innowacji, L’Oréal wspólnie z globalną firmą pakującą Albéa opracował pierwszą tubkę kosmetyczną na bazie kartonu, w której tworzywo sztuczne jest w większości zastępowane biologicznym i certyfikowanym materiałem podobnym do papieru.

Rozwiązanie to zostało zaprojektowane jako alternatywa dla niektórych rodzajów opakowań kosmetycznych, a jego wejście na rynek zaplanowano na 2020 r.

Firma rozpoczęła też prace nad projektem pierwszej butelki na bazie papieru we współpracy z PaBoCO – Paper Bottle Company. L’Oréal planuje wprowadzić pierwsze kosmetyki w papierowych butelkach w 2021 r.

Eko innowacje w opakowaniach kosmetyków

Nie tylko opakowania

Zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, przy tworzeniu opakowań Grupa L’Oréal uwzględnia nie tylko sam proces ich wytwarzania. Dzięki globalnemu procesowi ekoprojektowania produktów, pod uwagę brany jest cały cykl życia opakowania: począwszy od sposobu projektowania tworzyw sztucznych, wykorzystanie zrównoważonych surowców, po opakowanie produktów gotowych, a także opakowania używane podczas transportu.

W 2015 roku, L’Oréal rozszerzył ten proces o materiały reklamowe w punktach sprzedaży (POS). Już teraz 98% nietrwałych materiałów POS, które wykorzystuje HUB L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie jest w pełni wykonanych z tektury, a 94% materiałów POS jest składanych.

Ponadto udało się także ograniczyć użycie laminowania do 2%.

Branża kosmetyczna w Polsce na drodze do opakowaniowej rewolucji

Przemysł kosmetyczny w Polsce dąży do zamknięcia obiegu tworzyw w gospodarce, tak aby jako odpady nie trafiały do środowiska, a były wykorzystywane jako surowiec. W tym celu branża aktywnie wspiera Strategię Plastikową, której celem nie jest całkowita rezygnacja z plastiku, ale bardziej zrównoważona i odpowiedzialna gospodarka tym materiałem. Już teraz wielu producentów obecnych na polskim rynku, wprowadza działania w kierunku bardziej zrównoważonych opakowań.

63% ankietowanych firm kosmetycznych bierze albo zaczyna brać pod uwagę wpływ na środowisko podczas ich projektowania lub zamawiania u dostawców. 71% badanych firm zadeklarowało, że firma przyjęła lub planuje w przyszłości dobrowolne zobowiązania lub samoregulacje odnośnie opakowań.

Te firmy, które są na początku drogi do opakowaniowej rewolucji, mogą czerpać z doświadczeń i rozwiązań już stosowanych przez innych producentów. Służą temu wspólne inicjatywy i partnerstwa, które mają na celu opracowywanie rozwiązań dla zrównoważonych opakowań, takie jak SPICE (The Sustainable Packaging Initiative for CosmEtics). Zapoczątkowana przez Grupę L’Oréal i firmę konsultingową Quantis, zrzesza ona obecnie kilkanaście firm i organizacji z branży kosmetycznej, które wspólnie wypracowują i publikują dane i rozwiązania.

Niezależnie od tego, kto jest na początku drogi w kierunku bardziej zrównoważonych opakowań, a kto jej liderem, najważniejsza jest dokonująca się zmiana po stronie wszystkich uczestników łańcucha wartości opakowań, włączając w to konsumenta.

Wspierając użytkowników kosmetyków w zrównoważonych wyborach możemy szybciej zamknąć obieg tworzyw sztucznych w gospodarce, przechodząc od „ery plastiku” do „ery zrównoważonych surowców wtórnych”.

# Społeczny biznes
 reklama