Regulamin

REGULAMIN SERWISU wirtualnekosmetyki.pl

1. Wstęp

1) Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego wirtualnekosmetyki.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.wirtualnekosmetyki.pl.

Postanowienia Regulaminu określają:

- prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawo do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu wirtualnekosmetyki.pl,
- prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
- zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
- zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2) Przed skorzystaniem z serwisu wirtualnekosmetyki.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, w tym w szczególności umieszczając w nim dowolny Materiał, Użytkownik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3) Regulamin zawsze jest dostępny w aktualnej wersji pod adresem http://www.wirtualnekosmetyki.pl/regulamin.

4) Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z serwisu Użytkowników.

5) Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom (usługobiorcom) Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (plik PDF). Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany powyżej.


2. Definicje

Administrator / Usługodawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis.
Informacja handlowa - jest to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
Materiały - wszelkie teksty, artykuły, komentarze, obrazy graficzne, pliki dźwiękowe i filmowe, przekazane Serwisowi przez Użytkowników w celu ich publikacji na stronach Serwisu wirtualnekosmetyki.pl.
Serwis - elektroniczny serwis internetowy wirtualnekosmetyki.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.wirtualnekosmetyki.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników; przestrzeń sieciowa oraz narzędzia umożliwiające funkcjonowanie Serwisu.
Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują.
Użytkownik - każda osoba (fizyczna lub prawna), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu. 

3. Podstawowe informacje

1) Właścicielem Serwisu jest Inga Lewandowska Wirtualne Kosmetyki.

2) Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych dobranych według linii programowej Serwisu oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.

3) Korzystanie z Serwisu wirtualnekosmetyki.pl jest dla Użytkowników nieodpłatne. Serwis wirtualnekosmetyki.pl zastrzega, iż część oferowanych przez niego usług może stać się w przyszłości odpłatna - informacja o odpłatności danej usługi wraz z odpowiednim cennikiem dostępna będzie na stronie www, umożliwiającej dostęp do danej usługi.

4) Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych, oferowanych przez Serwis usług, zawarte są w odpowiednich regulaminach, dostępnych na odpowiednich stronach www Serwisu wirtualnekosmetyki.pl, umożliwiających korzystanie z tych usług. W zakresie nie uregulowanym w regulaminie dotyczącym danej usługi, odpowiednio stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.

5) Użytkownikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie wirtualnekosmetyki.pl, w szczególności za zamieszczane tam Materiały.

6) Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności konieczna może być zmiana w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, bądź obsługi aplikacji JavaScript.


4. Zasady korzystania z Serwisu

1) Serwis wirtualnekosmetyki.pl umożliwia Użytkownikom korzystanie ze wszystkich Materiałów zamieszczonych w Serwisie oraz ich komentowanie za pośrednictwem profilu Facebook.

2) Warunkiem rozpoczęcia korzystania z newslettera Serwisu wirtualnekosmetyki.pl jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, w tym wyrażenie zgody na otrzymywanie pod wskazany adres mailowy informacji handlowej przesyłanej przez Usługodawcę.

3) Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do jakichkolwiek dóbr i Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników zarejestrowanych lub do wartości prawnych lub do utworów w nim dostępnych. Użytkownik może korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


5. Prawa i obowiązki Użytkownika

1) Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wirtualnekosmetyki.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, a w szczególności w swoich komentarzach:

1.1. Nie stosowania określeń powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgaryzmów, określeń i komentarzy propagujących alkohol i środki odurzające, propagujących przemoc i łamanie prawa, obrażających inne narodowości.
1.2. Nie publikowania treści naruszających prywatność lub dyskredytujących inne osoby fizyczne lub prawne.
1.3. Nie łamania praw innych Użytkowników, w tym praw autorskich.
1.4. Nie przesyłania Materiałów naruszających autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne
1.5. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w Serwisie niezamówionej Informacji Handlowej (tzw. Spam).
1.6. Nie zamieszczania Materiałów odbiegających od tematyki Serwisu.
1.7. Przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, przyjętych zwyczajowo reguł korzystania z sieci Internet.
1.8. Zapoznawania się na bieżąco z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami podawanymi przez Administratora.

2) Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w powyższych pkt.1.1, 1.2, 1.3., 1.4., 1.5, 1.6, 1.7.

3) Administrator może odmówić opublikowania Materiałów Użytkownika na stronach Serwisu, usunąć Materiały z Serwisu, w sytuacji, gdy naruszają one niniejszy Regulamin lub powszechnie obowiązujące normy obyczajowe.

5) Użytkownik oświadcza, że Materiały zamieszczane przez niego w Serwisie wirtualnekosmetyki.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich i że jest uprawniony do ich umieszczenia w Serwisie.

6) W sytuacji wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Cosmetics Insight Poland, z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie Materiału przez Użytkownika, Użytkownik, po jego zawiadomieniu przez Administratora, przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz zwolni Cosmetics Insight Poland z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw przez działania Użytkownika i naprawi wszelkie szkody i pokryje związane z nimi koszty, w szczególności koszty ewentualnego postępowania sądowego, poniesione przez Inga Lewandowska Wirtualne Kosmetyki w związku z obroną przed takimi roszczeniami osób trzecich.

7) Użytkownik Serwisu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie komentarze Facebook, które w nim zamieścił.

8) Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania swoich komentarzy Facebook we właściwych działach i kategoriach tematycznych.

9) Każdy Użytkownik ma pełne prawo zaprzestania korzystania z Serwisu.

10) Użytkownik newslettera ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na otrzymywanie newslettera poprzez użycie odpowiedniego linku w newsletterze lub wysłanie e-maila na adres: redakcja@wirtualnekosmetyki.pl.

11) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (stosownie do Ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. oraz ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) przez Administratora Serwisu wirtualnekosmetyki.pl.

12) Uwagi i reklamacje należy przesyłać na adres e-mailowy: redakcja@wirtualnekosmetyki.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Administratora. Odpowiedź na reklamację będzie przesłana w tym terminie na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano reklamację.

16) Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania prezentowanych w Serwisu Materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, wymaga wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody przez Administratora lub przez inny uprawniony podmiot.


6. Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator ma prawo do:

1.1 Czasowego wyłączenia Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
1.2 Usunięcia każdego rodzaju Materiału naruszającego prawo, jak również w przypadku uzasadnionych podejrzeń łamania praw postanowień Regulaminu Serwisu.
1.4 Informowania na stronach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

2.1 Skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, jak również sposobu korzystania z Serwisu wirtualnekosmetyki.pl,
2.2 Prawdziwość, aktualność Materiałów przekazywanych przez Użytkowników do publikacji na łamach Serwisu, w tym jakość plików graficznych i audio-wideo.
2.3 Treści komentarzy dodawanych do artykułów.
2.4 Błędy w działaniu aplikacji Serwisu.
2.5 Ewentualną utratę Materiałów Użytkowników w wyniku problemów technicznych dotyczących sprzętu Użytkownika oraz związanych z działaniem osób trzecich.
2.6 Szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu bądź jego czasowej niedostępności oraz powstałe w wyniku braku dostępu do Serwisu lub utraty informacji na skutek problemów technicznych Administratora, ingerencji podmiotów trzecich, awarii łączy itp.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za wykorzystywanie przez Użytkownika Materiałów publikowanych w Serwisie wirtualnekosmetyki.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Administrator nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek Materiały przesłane bądź opublikowane na stronach Serwisu.

 

7. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane serwisem wirtualnekosmetyki.pl prosimy kierować na adres:
redakcja@wirtualnekosmetyki.pl.

2. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach Serwisu.

3. wirtualnekosmetyki.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, bez podawania przyczyn.

4. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie serwisu. Zmiany Regulaminu nie będą wpływały na uprawnienia już nabyte przez Usługobiorców.

5. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu stanie się niezgodne z przepisami prawa, nie będzie miało to wpływu na moc obowiązujących postanowień Regulaminu.

OFERTY PRACY

Sprawdź i aplikuj!

Oferta pracy: MPS International - Technolog Kosmetyków Oferta pracy: Saraya - Regulatory Affairs Manager Oferta pracy: Yonelle ekspert/szkoleniowiec marki Oferta pracy: Eveline Cosmetics - Brand Manager – kosmetyka biała Oferta pracy: Ezebra.pl - Kupiec Oferta pracy: Semilac - Brand Manager Oferta pracy: Stara Mydlarnia - Manager ds. marketingu Oferta pracy: Mustela - Junior Product Manager Oferta pracy: BasicLab - Media Planner Buyer Oferta pracy: Bandi Cosmetics - Technolog Oferta pracy: Bandi Cosmetics - Koordynator ds. marketingu i e-commerce Oferta pracy: Cosibella - Specjalista ds. nowych marek Oferta pracy: Dax Cosmetics - Key Account Manager Oferta pracy: Veoli Botanica - Specjalista ds. Zakupów i Logistyki Oferta pracy: Mokosh Cosmetics - Samodzielny Technolog Oferta pracy: Caudalie - PR Manager Oferta pracy: Fundacja Piękniejsze Życie - Koordynator Oferta pracy: Technolog Kosmetyków Oferta pracy: Victoria Vynn - Brand Manager Oferta pracy: Phenicoptere - Ekspert ds. marketingu Oferta pracy: Wella Company - Commercial Manager Oferta pracy: Yokaba - Specjalista ds. eksportu Oferta pracy: Veoli Botanica - Specjalista ds. PR i influencer marketingu Oferta pracy: Oriflame Polska - Commercial Planning Manager Oferta pracy: L'Oreal Poland - Hub Engagament Brand Manager Oferta pracy: Marion - Junior Brand Manager - marki własne Oferta pracy: Chanel - Product Manager Oferta pracy: Isono Cosmetics - Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży Oferta pracy: beBIO - Export Manager Oferta pracy: Drogerie Natura - Asystent/ka ds. Zakupów Oferta pracy: Orbico - Trade Marketing Specialist Oferta pracy: HR Concept - Technolog Oferta pracy: EcoWipes - Specjalista/Specjalistka ds. marketingu i social mediów Oferta pracy: Paese - Product Manager Oferta pracy: Veoli Botanica - Product Manager Oferta pracy: Harper Hygienics - Starszy Specjalista ds. Rozwoju Produktu Oferta pracy: Marketing Manager - kosmetyki naturalne - rekrutacja zewnętrzna Oferta pracy - Specjalista ds. sprzedaży eksportowej - Senelle Cosmetics Oferta pracy - Główny Technolog - rekrutacja zewnętrzna Oferta pracy: Media Manager - rekrutacja zewnętrzna (branża kosmetyczna) Oferta pracy: Specjalista ds. Private Label - Laboratorium Kosmetyczne Floslek Oferta pracy: Asystent/ka w Dziale Eksportu w branży kosmetycznej Oferta pracy: Dangaard Group Polska - Key Account Manager - kosmetyki Oferta pracy: Brandclinic - Kierownik Działu Zakupów Oferta pracy: Cosibella - Specjalista ds. nowych marek Oferta pracy: Notino - Beauty Consultant Trainer Oferta pracy: Paese - Junior Product Manager Oferta pracy: Brandclinic - Specjalista ds. rozwoju produktów Oferta pracy: Estetica Group - Import Manager Oferta pracy: Młodszy Kontroler Finansowy - rekrutacja zewnętrzna Oferta pracy: Saraya Poland - Pracownik działu kontroli jakości Oferta pracy: Sarantis Polska - Specjalista (-ka) ds. marketingu (kategoria Kosmetyki) Oferta pracy: Grupa Eurocash – Kontigo - Młodszy Specjalista ds. Rozwoju Marek Oferta pracy: Euphora Paese - Specjalista ds. obsługi klienta e-commerce Oferta pracy: Asystent/ka w Dziale Sprzedaży (surowce dla branży kosmetycznej i chemii gospodarczej) Oferta pracy: Dermomedica Group - Specjalista ds. obsługi Klienta sklepu internetowego Oferta pracy - Export Manager - rekrutacja zewnętrzna Oferta pracy: Eagle Recruitment - Dyrektor Eksportu Oferta pracy: DOZ - Category manager (marki własne) Oferta pracy: Orientana - Specjalista ds. Kluczowych Klientów Oferta pracy: Harper Hygienics - Junior Marketing Project Manager Oferta pracy: Nacomi - Specjalista ds. badań i rozwoju produktów kosmetycznych Oferta pracy: Młodszy Technolog - IOC Oferta pracy: Brand Manager - Kolorado Oferta pracy: Technolog - Marion Oferta pracy: E-commerce manager - Marion Oferta pracy: Technolog produkcji kosmetyków w Organique Oferta pracy: E-commerce manager w Organique Oferta pracy: Brand Manager - Eagle Recruitment Oferta pracy: Asystent/ka w Dziale Zakupów - Hebe Oferta pracy: Product Manager w Dziale Marek Własnych - Make up - Drogerie Natura Oferta pracy: Technolog Kosmetyczny ds. Badań i Rozwoju - Newu Oferta pracy: Grupa Inco SA - Technolog R&D Oferta pracy: E-commerce Key Account Manager (branża kosmetyczna) Oferta pracy: Pelion SA - Product Manager Oferta pracy: Veoli Botanica - Specjalista ds. zakupów i logistyki Oferta pracy: Polemika - Specjalista ds. Sprzedaży Oferta pracy: Resibo - Specjalista ds. zakupów Oferta pracy: Brand Manager/Product Manager Oferta pracy: Eveline Cosmetics - Specjalista ds. Eksportu Oferta pracy: Abriga Polska - Specjalista ds. rozwoju produktu Veoli Botanica - Product Manager Verona Products Professional - Export Manager Dangaard Group Polska - Key Account Manager - kosmetyki Senelle Cosmetics: Specjalista ds. marketingu - Content Manager Mokosh Cosmetics: Specjalista ds. Marketingu i PR Kire Skin - Export Manager Nitai - Specjalista/ka ds. Kluczowych Klientów Auchan - Kupiec - Kosmetyki i Drogeria Oferta pracy: Brand Manager - Natura Siberica Oferta pracy: Brand Manager - Phytopharm Oferta pracy: Specjalista ds. Sprzedaży eksportowej - Veoli Botanica Oferta pracy: Marketing Manager - Paese Technolog produkcji kosmetyków Oferta pracy: MPS International Sp. z o.o. - Technolog TECHNOLOG, SPECJALISTA ds. BADAWCZO ROZWOJOWYCH Indigo - Asystent Laboratorium R&D Grafton - Analityk Zakupów Veoli Botanica - Kosmetolog - Doradca Klienta Oferta pracy: MPS International - Technolog Oferta pracy: Nova Group - Regionalny Koordynator Sprzedaży Lidl - Ekspert ds. Zakupów (kosmetyki) Stea - Brand Manager Hebe - Specjalista ds. rozwoju jakości produktów marki własnej Saraya Poland - Technolog Kosmetyków Phenicoptere - Global Sales Manager Veoli Botanica - Export Manager Legendary Europe - Specjalista ds. eksportu i private label Hagi Cosmetics - Główny Technolog Produkcji Kosmetyków Profil - Technolog kosmetyków Resibo - Specjalista ds. sprzedaży eksportowej Abriga - specjalista ds. marketingu – opiekun marek z segmentu beauty Uroda Polska - Technolog Produkcji Equalan Pharma - Product Manager Indigo - Koordynator ds. wdrożeń produktów Nivea - Brand Manger Orientana - Specjalista e-commerce ds. platform międzynarodowych Prouve - Prawnik Drogerie Natura - Category Manager Fragrance Oferta pracy: Sourcing Agent - Warszawa Oferta pracy: Pracownik działu zakupów - Tulea Oferta pracy: Specjalista ds. Zakupów - Laboratorium Kosmetyczne Farmona Oferta pracy: Specjalista ds. Sprzedaży - Bielenda Kosmetyki Naturalne Product Manager - Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Brand Manager - Mollon Cosmetics Brand Marketing Manager - Luba Przedstawiciel Kosmetyczny - EMPIRE Pharma Oferta pracy: Biotechnolog/Technolog Produkcji Kosmetyków Oferta pracy: Kontigo - Analityk w Dziale Marketingu Oferta pracy: Indigo - Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży Oferta pracy: Aroma Trend: Export Manager Socopol: Laborant (mikrobiolog) Pharmacy Laboratoris - Asystent ds. Dokumentacji w dziale Badań i Rozwoju Category Manager - dermokosmetyki Oferta pracy: Arkana - Wdrożeniowiec Laboratorium Kosmetyczne AVA - Technolog produktów kosmetycznych - kosmetyka biała Cetes Cosmetics - Technik Mikrobiolog Cosmo Group - Beauty Consultant Oferta pracy: Niezależny Manager Sprzedaży Oferta pracy: Dax Cosmetics/Brand Manager