Regulamin

REGULAMIN SERWISU wirtualnekosmetyki.pl

1. Wstęp

1) Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego wirtualnekosmetyki.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.wirtualnekosmetyki.pl.

Postanowienia Regulaminu określają:

- prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawo do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu wirtualnekosmetyki.pl,
- prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
- zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
- zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2) Przed skorzystaniem z serwisu wirtualnekosmetyki.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, w tym w szczególności umieszczając w nim dowolny Materiał, Użytkownik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3) Regulamin zawsze jest dostępny w aktualnej wersji pod adresem http://www.wirtualnekosmetyki.pl/regulamin.

4) Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z serwisu Użytkowników.

5) Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom (usługobiorcom) Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (plik PDF). Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany powyżej.


2. Definicje

Administrator / Usługodawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis.
Informacja handlowa - jest to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
Materiały - wszelkie teksty, artykuły, komentarze, obrazy graficzne, pliki dźwiękowe i filmowe, przekazane Serwisowi przez Użytkowników w celu ich publikacji na stronach Serwisu wirtualnekosmetyki.pl.
Serwis - elektroniczny serwis internetowy wirtualnekosmetyki.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.wirtualnekosmetyki.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników; przestrzeń sieciowa oraz narzędzia umożliwiające funkcjonowanie Serwisu.
Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują.
Użytkownik - każda osoba (fizyczna lub prawna), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu. 

3. Podstawowe informacje

1) Właścicielem Serwisu jest Cosmetics Insight Poland Lidia Lewandowska.

2) Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych dobranych według linii programowej Serwisu oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.

3) Korzystanie z Serwisu wirtualnekosmetyki.pl jest dla Użytkowników nieodpłatne. Serwis wirtualnekosmetyki.pl zastrzega, iż część oferowanych przez niego usług może stać się w przyszłości odpłatna - informacja o odpłatności danej usługi wraz z odpowiednim cennikiem dostępna będzie na stronie www, umożliwiającej dostęp do danej usługi.

4) Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych, oferowanych przez Serwis usług, zawarte są w odpowiednich regulaminach, dostępnych na odpowiednich stronach www Serwisu wirtualnekosmetyki.pl, umożliwiających korzystanie z tych usług. W zakresie nie uregulowanym w regulaminie dotyczącym danej usługi, odpowiednio stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.

5) Użytkownikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie wirtualnekosmetyki.pl, w szczególności za zamieszczane tam Materiały.

6) Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności konieczna może być zmiana w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, bądź obsługi aplikacji JavaScript.


4. Zasady korzystania z Serwisu

1) Serwis wirtualnekosmetyki.pl umożliwia Użytkownikom korzystanie ze wszystkich Materiałów zamieszczonych w Serwisie oraz ich komentowanie za pośrednictwem profilu Facebook.

2) Warunkiem rozpoczęcia korzystania z newslettera Serwisu wirtualnekosmetyki.pl jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, w tym wyrażenie zgody na otrzymywanie pod wskazany adres mailowy informacji handlowej przesyłanej przez Usługodawcę.

3) Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do jakichkolwiek dóbr i Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników zarejestrowanych lub do wartości prawnych lub do utworów w nim dostępnych. Użytkownik może korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


5. Prawa i obowiązki Użytkownika

1) Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wirtualnekosmetyki.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, a w szczególności w swoich komentarzach:

1.1. Nie stosowania określeń powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgaryzmów, określeń i komentarzy propagujących alkohol i środki odurzające, propagujących przemoc i łamanie prawa, obrażających inne narodowości.
1.2. Nie publikowania treści naruszających prywatność lub dyskredytujących inne osoby fizyczne lub prawne.
1.3. Nie łamania praw innych Użytkowników, w tym praw autorskich.
1.4. Nie przesyłania Materiałów naruszających autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne
1.5. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w Serwisie niezamówionej Informacji Handlowej (tzw. Spam).
1.6. Nie zamieszczania Materiałów odbiegających od tematyki Serwisu.
1.7. Przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, przyjętych zwyczajowo reguł korzystania z sieci Internet.
1.8. Zapoznawania się na bieżąco z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami podawanymi przez Administratora.

2) Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w powyższych pkt.1.1, 1.2, 1.3., 1.4., 1.5, 1.6, 1.7.

3) Administrator może odmówić opublikowania Materiałów Użytkownika na stronach Serwisu, usunąć Materiały z Serwisu, w sytuacji, gdy naruszają one niniejszy Regulamin lub powszechnie obowiązujące normy obyczajowe.

5) Użytkownik oświadcza, że Materiały zamieszczane przez niego w Serwisie wirtualnekosmetyki.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich i że jest uprawniony do ich umieszczenia w Serwisie.

6) W sytuacji wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Cosmetics Insight Poland, z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie Materiału przez Użytkownika, Użytkownik, po jego zawiadomieniu przez Administratora, przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz zwolni Cosmetics Insight Poland z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw przez działania Użytkownika i naprawi wszelkie szkody i pokryje związane z nimi koszty, w szczególności koszty ewentualnego postępowania sądowego, poniesione przez Cosmetics Insight Poland w związku z obroną przed takimi roszczeniami osób trzecich.

7) Użytkownik Serwisu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie komentarze Facebook, które w nim zamieścił.

8) Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania swoich komentarzy Facebook we właściwych działach i kategoriach tematycznych.

9) Każdy Użytkownik ma pełne prawo zaprzestania korzystania z Serwisu.

10) Użytkownik newslettera ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na otrzymywanie newslettera poprzez użycie odpowiedniego linku w newsletterze lub wysłanie e-maila na adres: redakcja@wirtualnekosmetyki.pl.

11) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (stosownie do Ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. oraz ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) przez Administratora Serwisu wirtualnekosmetyki.pl.

12) Uwagi i reklamacje należy przesyłać na adres e-mailowy: redakcja@wirtualnekosmetyki.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Administratora. Odpowiedź na reklamację będzie przesłana w tym terminie na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano reklamację.

16) Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania prezentowanych w Serwisu Materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, wymaga wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody przez Administratora lub przez inny uprawniony podmiot.


6. Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator ma prawo do:

1.1 Czasowego wyłączenia Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
1.2 Usunięcia każdego rodzaju Materiału naruszającego prawo, jak również w przypadku uzasadnionych podejrzeń łamania praw postanowień Regulaminu Serwisu.
1.4 Informowania na stronach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

2.1 Skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, jak również sposobu korzystania z Serwisu wirtualnekosmetyki.pl,
2.2 Prawdziwość, aktualność Materiałów przekazywanych przez Użytkowników do publikacji na łamach Serwisu, w tym jakość plików graficznych i audio-wideo.
2.3 Treści komentarzy dodawanych do artykułów.
2.4 Błędy w działaniu aplikacji Serwisu.
2.5 Ewentualną utratę Materiałów Użytkowników w wyniku problemów technicznych dotyczących sprzętu Użytkownika oraz związanych z działaniem osób trzecich.
2.6 Szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu bądź jego czasowej niedostępności oraz powstałe w wyniku braku dostępu do Serwisu lub utraty informacji na skutek problemów technicznych Administratora, ingerencji podmiotów trzecich, awarii łączy itp.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za wykorzystywanie przez Użytkownika Materiałów publikowanych w Serwisie wirtualnekosmetyki.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Administrator nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek Materiały przesłane bądź opublikowane na stronach Serwisu.

 

7. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane serwisem wirtualnekosmetyki.pl prosimy kierować na adres:
redakcja@wirtualnekosmetyki.pl.

2. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach Serwisu.

3. wirtualnekosmetyki.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, bez podawania przyczyn.

4. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie serwisu. Zmiany Regulaminu nie będą wpływały na uprawnienia już nabyte przez Usługobiorców.

5. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu stanie się niezgodne z przepisami prawa, nie będzie miało to wpływu na moc obowiązujących postanowień Regulaminu.

OFERTY PRACY

Sprawdź i aplikuj!

Oferta pracy: Export Manager/rekrutracja ukryta Oferta pracy: Dr Grehen - Specjalista działu sprzedaży i mediów społecznościowych Oferta pracy: Pollux - Brand Manager Oferta pracy: Torf Corporation - Specjalista ds. digital marketingu Oferta pracy: Dax Cosmetics - Specjalista ds. marketingu Oferta pracy: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja - Menedżer ds. E-commerce Oferta pracy: Drogerie Natura - Brand Manager (kosmetyki kolorowe, marki własne) Oferta pracy: Sanofi - Specjalista Technolog w Dziale Badawczo-Rozwojowym(R&D) Oferta pracy: Maurisse - Specjalista ds. marketingu - Product Manager Oferta pracy: Elfa Pharm Polska - Specjalista ds. marketingu internetowego i social media Oferta pracy: Technolog Kosmetyków Naturalnych Oferta pracy: Key Account Manager Oferta pracy: NATURATIV Szef Sprzedaży i Rozwoju Rynku - Polska Oferta pracy: Technolog - MPS Koszalin Oferta pracy: Specjalista ds. marketingu Oferta pracy: Barwa - Krajowy Koordynator ds. Kluczowych Klientów Oferta pracy: Partner of Promotion - Specjalista ds. PR Oferta pracy: Miraculum - Brand Manager Oferta pracy: Super-Pharm Manager ds. Zakupów Działu Kosmetycznego Oferta pracy: Beliso - Export Manager Oferta pracy: Laboratorum Kosmetyczne Dr Irena Eris: Koordynator Wsparcia Sprzedaży - Europa Wschodnia Oferta pracy: Veoli Botanica - Przedstawiciel Handlowy Oferta pracy: Farmona - Marketing Manager Oferta pracy: 4mass Regionalny Przedstawiciel Handlowy Oferta pracy: Floslek - Specjalista ds. marketingu&PR Oferta pracy: Jeronimo Martins - Menedżer ds. Marketingu Digital Oferta pracy: Miya Cosmetics - Digital Manager Oferta pracy: Miya Cosmetics - Specjalista ds. sprzedaży Oferta pracy: Delia Cosmetics - Brand Manager Herla - Regionalny Kierownik Sprzedaży Herla - Eksport Manager Oferta Pracy: Equalan Pharma - Młodszy Specjalista ds. Marketingu TZMO SA - Koordynator Sekcji Wyrobów Kosmetycznych Nivea - Przedstawiciel Handlowy ds. Kluczowych Klientów Oferta pracy: Delia Cosmetics - Product Manager Oferta pracy: Delia Cosmetics - Dyrektor Sprzedaży Rekrutacja ukryta - Junior Trade Marketing Specialist Oferta pracy: Farmona - Brand Manager Oferta pracy: Oceanic - Młodszy Specjalista ds. wdrożeń kosmetycznych Oferta pracy: Organique - Product Manager Eveline Cosmetics - Brand Manager Cosmo Group: Regionalny Trener Sprzedaży/Manager w Dziale Szkoleń Produktowych Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK: Starszy Specjalista ds. Kontroli Jakości Oferta pracy: Oriflame - Koordynator ds. Ciągłego Doskonalenia Oferta pracy: Bio-Estetic - Account Manager Oferta pracy: Tenex - Specjalista ds. marketingu Oferta pracy: Senior R&D Formulation Specialist - Wrocław Oferta pracy: Abriga -  Specjalista ds. sprzedaży na rynek hiszpański i brytyjski Oferta pracy: Nuco - Specjalista ds. Kreacji Oferta Pracy: Bielenda Kosmetyki Naturalne - Specjalista ds. Zakupów Oferta pracy: Bielenda Kosmetyki Naturalne - Brand Manager Orkla Care - Technolog w Dziale Badań i Rozwoju BodyBoom - Młodszy Specjalista ds. Marketingu Dax Cosmetics - Junior Product Manager Silcare - Safety Assessor Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris - Kierownik ds. Kluczowych Klientów Indigo - Specjalista ds. zakupów Ados Cosmetics - Specjalista ds. eksportu Premium Distribution - Koordynator ds. szkoleń Henkel - Digital Manager Perfumesco - Category Manager-Kupiec Super-Pharm Manager Działu Drogeryjnego i Kosmetycznego Oceanic - Kupiec Strategiczny Beliso - Specjalista ds. marketingu Yonelle - Specjalista ds. Kontroli Opakowań MAC Brand Support Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris - Specjalista ds. Digital Marketingu Miraculum - Kierownik ds. Kluczowych Klientów Estee Lauder - Marketing Manager Oriflame - Specjalista ds. Zakupów Yope - Eksport Manager Laboratorium Kosmetyczne Joanna  - Kierownik ds. sieci aptecznych PGD Polska - przedstawiciel handlowy ds. Procter&Gamble Eveline Cosmetics - Technolog produkcyjny Technolog - rekrutacja ukryta Torf Corporation - Manager Produktu Miya Cosmetics - Specjalista ds. marketingu Dax Cosmetics - Senior Product Manager Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona - Senior Brand Manager Body Boom - Młodszy specjalista ds. marketingu Inglot - Copywriter - Specjalista ds. marketingu internetowego SPECJALISTA DS. REKLAMY I PUBLIC RELATIONS - OCEANIC Beauty of Science - menadżer sprzedaży i marketingu - Wrocław Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris - Młodszy Specjalista ds. pozyskiwania danych i prognozowania sprzedaży Makear - specjalista ds. marketingu/Wrocław Henkel Polska - Program Rozwojowy w Dziale Marketingu Beauty Care Beauty In - Specjalista ds. marketingu Bielenda Kosmetyki Naturalne - Specjalista ds. Eksportu Młodszy Inżynier Projektu - Beiersdorf Manufacturing Poznań L'Erbolario - Konsultantka ds. Urody i Sprzedaży mutex/ocfipreoqyfb/mutex Health & Beauty Care - Project Manager mutex/ocfipreoqyfb/mutex Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris: Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta – Rynki Międzynarodowe mutex/ocfipreoqyfb/mutex Coty Polska - Młodszy kierownik ds. kluczowych klientów FK Pollena Ewa SA - Specjalista ds. marketingu Agencja pośrednictwa pracy - Product Manager (branża kosmetyczna i/lub farmaceutyczna) Laboratorium Kosmetyczne Floslek - Specjalista ds. marketingu La Rive - Przedstawiciel handlowy ds. rynku tradycyjnego i nowoczesnego MPS Koszalin - Kierownik Działu Kontroli Jakości MPS Koszalin - Specjalista ds. sprzedaży butelek z tworzyw sztucznych Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris - Kierownik Produktu Kontigo - Kierownik Sklepu Eveline Cosmetics - Elektromechanik Tenex - Key Account Manager Rekrutacja ukryta - Marketing Manager Torf Corporation - Manager Produktu Komplex-Torus Młodszy Kupiec Verona Products Professional - Kierownik Sprzedaży Orkla - Przedstawiciel Handlowy/Kosmetyczny Tenex Product Manager Clochee sp. z o.o. - Specjalista ds. Sprzedaży MPS International Sp. z o.o. - Technolog MPS International Sp. z o.o. - Koordynator Sekcji Badań i Rozwoju Laboratorium Kosmetyczne Joanna - Product Manager Dax Cosmetics - Product Manager Clarena - Specjalista ds. Regulacji Superpharm - Konsultant/ka ds. urody, Białystok Hebe Kierownik Sklepu Drogeryjnego