Ministerstwo Finansów - stanowisko w sprawie akcyzy na alkohol używany w przemyśle kosmetycznym
Ministerstwo Finansów - stanowisko w sprawie akcyzy na alkohol używany w przemyśle kosmetycznym

Komentarz Ministerstwa Finansów do kwestii podatku akcyzowego na alkohol wykorzystywany do produkcji środków biobójczych i wyrobów kosmetycznych:

Produkcja środków antybakteryjnych ze zwolnieniem od podatku akcyzowego jest obecnie możliwa na podstawie ustawy o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków skażających alkohol etylowy.

Warunkiem zwolnienia jest tutaj prawidłowe skażenie alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, jak również spełnienie dodatkowych ustawowych warunków np. przemieszczenie skażonego alkoholu ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego na podstawie dokumentu dostawy.

Wskazane przepisy nie uzależniają zwolnienia od akcyzy od rodzaju alkoholu użytego do produkcji środka biobójczego czy wyrobu kosmetycznego. Do produkcji wyrobów kosmetycznych lub środków biobójczych może być zatem użyty także alkohol etylowy pochodzący z polskich gorzelni.

Alkohol taki musi jednak zostać prawidłowo skażony w składzie podatkowym gorzelni.

Rozpoczęcie skażania alkoholu w gorzelni jest możliwe, gdy prowadzący gorzelnię zgłosi zmiany do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego wskazując w nim rozszerzenie działalności o skażanie alkoholu etylowego.

Dodatkowo gorzelnia musi przejść pozytywnie urzędowe sprawdzenie, które potwierdzi spełnienie przez nią warunków i środków do sprawnego przeprowadzania kontroli celno-skarbowej w danym zakresie. Ponadto gorzelnik ma obowiązek uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego (zmiana profilu produkcji gorzelni bez zmiany przepisów prawa). Poprzez takie działania podmiotów-gorzelników możliwe jest uruchomienie zapasów alkoholu etylowego i produkcji z niego przez firmy kosmetyczne środków biobójczych. Produkcja taka będzie zgodna z obowiązującymi przepisami (zarówno krajowymi jak i unijnymi) i pozwoli uruchomić branży kosmetycznej posiadane moce przerobowe.

Obecnie branża kosmetyczna ma do dyspozycji największą (w porównaniu do innych branż) ilość skażalników, których zastosowanie zwalnia z akcyzy alkohol etylowy użyty do produkcji wyrobów kosmetycznych.

Obecne przepisy umożliwiają produkcję środków biobójczych w oparciu o postanowienia ww. rozporządzenia w sprawie środków skażających alkohol etylowy. W celu ułatwienia produkcji  tych środków, w związku z niedostępnością na rynku niektórych skażalników, Ministerstwo Finansów wprowadziło w ostatnim czasie alternatywne rozwiązania umożliwiające produkcję środków biobójczych przy użyciu skażalników alkoholu etylowego jakim jest alkohol benzylowy i aceton.

Zwolnienie czystego alkoholu obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych zostało ustanowione na potrzeby gromadzenia rezerw strategicznych państwa z przeznaczeniem na zaopatrzenie podmiotów leczniczych, odgrywających szczególną rolę w walce z koronawirusem.

Zapewnienie tych środków jest kluczowym zadaniem państwa. Dlatego też rozpatrywane zwolnienie kierowane jest do wszystkich podmiotów, które na warunkach określonych rozporządzeniem zużyją alkohol etylowy do produkcji produktów biobójczych na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych lub Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zakres stosowania zwolnienia – cele medyczne w podmiotach leczniczych – jest zgodny z przepisami unijnymi, które określają dozwolone od akcyzy zwolnienia alkoholu etylowego.

Zwolnienie alkoholu do produkcji lekarstw oraz do celów medycznych w szpitalach i aptekach należy odróżnić od wskazanego wcześniej zwolnienia alkoholu etylowego przeznaczonego do wytwarzania produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi takich jak np. środki biobójcze. Przy produkcji tego typu wyrobów przepisy unijne nakazują wykorzystanie alkoholu etylowego skażonego zgodnie z wymogami państwa członkowskiego, w którym produkt jest wytwarzany.

# Raporty tematyczne
 reklama